BHV Basis

Bedrijfshulpverlener BHV
Vanuit de Arbo-wet is elk bedrijf verplicht bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. Uit de risico-inventarisatie van het bedrijf dient het aantal benodigde BHV’ers te worden afgeleid. Tevens spreekt de Arbo-wet over adequate invulling en vervanging.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die als BHV’er (gaan) optreden.

Doel
De deelnemers hebben na afloop van deze cursus de basiskennis en de vaardigheden om:
– eerste hulp te verlenen bij ongevallen
– een beginnende brand te beperken en te bestrijden
– de ontruiming van het gebouw te begeleiden
– te communiceren met hulpdiensten, zoals ambulance, brandweer en politie

Inhoud Eerste hulp
– Vijf taken
– Eerste hulp
– Bewustzijnsstoornissen
– Circulatie- en ademhalingsstoornissen
– Overige aandoeningen

Inhoud brandbestrijding en ontruiming
– Brandbestrijding, driehoek en – stadia
– Blussen (repressie)
– Blusmiddelen en – toestellen
– Blusoefeningen met praktijktoets
– Ontruiming
– Communicatie

Duur van de opleiding
De opleidingsduur bedraagt 1 dag van 8 lesuren.

Opleidingslocaties
Wij bieden u de mogelijkheid de opleiding te volgen op het oefencentrum in Hengelo. Deelnemers van diverse bedrijven worden geclusterd tot één cursusgroep. Wij verzorgen deze opleiding echter ook op de werkplek van de deelnemers, waarbij rekening gehouden wordt met de bedrijfsspecifieke omstandigheden.

Certificaat
De opleiding wordt afgesloten met examen. Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen ontvangen de deelnemers het certificaat “Bedrijfshulpverlener”. Lesdata in overleg

Prijs
Bij deelname op het oefencentrum: EUR 198,00 (incl. lunch)
Kosten bedrijfstraining op uw werkplek: op aanvraag
Prijzen exclusief 21% BTW